Podpora vysokých škol v Olomouckém kraji

Olomoucký kraj letos opět podpoří výuku, vědecký výzkum či propagaci na vysokých školách v regionu. Dotace v celkové výši 18 500 000 korun poputuje na Moravskou vysokou školu a Univerzitu Palackého v Olomouci, Vysokou školu logistiky a Vysokou školu báňskou-Technickou univerzitu Ostrava.

„Podpora těchto vzdělávacích institucí je podle našeho názoru velmi důležitá. Proto každý rok poskytujeme finance na jejich rozvoj, který současně přispívá k růstu celého regionu,“ řekl uvolněny člen Rady Olomouckého kraje pro oblast školství Aleš Jakubec.

Moravská vysoká škola využije finanční prostředky na zkvalitňování a inovace profesního vzdělávání, rozvoj mezinárodní spolupráce a posílení publicity školy. Vysoká škola logistiky díky dotaci podpoří kvalitu vzdělávání, profesní studijní programy a potenciál pracovníků pro aplikovaný výzkum.

„Logistika je oborem, který má budoucnost – to se jasně ukázalo i během současné koronavirové krize. Peníze od Olomouckého kraje jsou pro nás výraznou pomocí, díky níž můžeme rozvíjet především profesní vzdělávání,“ uvedl ředitel školy Josef Kulíšek.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je IMG_3679-1024x683.jpg.

Univerzita Palackého peníze použije například k usnadnění vzdělávacích aktivit pro znevýhodněné studenty, přípravě nových vzdělávacích programů či komunikační kampaň zaměřenou na střední školy. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava pak investuje do podpory a rozvoje výuky na detašovaných pracovištích svých dvou fakult v Šumperku.

zdroj: Olomoucký kraj

Znojemská radnice provedla první krok k výstavbě parkovacího domu

ZNOJMO – Výstavba nového parkovacího domu v severní části náměstí Svobody, nebo v lokalitě bývalého sídla Městské zeleně ve vnitrobloku ulic Pražská, Boční a Dvořákova? To je otázka, kterou se město v uplynulých měsících aktivně zabývalo. Nechalo proto vypracovat skici parkovacího domu od pěti renomovaných architektonických kanceláří. Jako výhodnější byla vybrána lokalita nám. Svobody – sever.

Znojmo zatím svůj parkovací dům nemá, ale očekává, že se bude hojně využívat i kvůli rezidentnímu parkování, které v blízkém okolí funguje. Dalším důvodem je dlouhodobý nedostatek parkovacích míst v centru. Parkovací dům by tedy zvýšil komfort všem občanům i turistům, kteří se rozhodnou do centra vydat.

„Severní vstup do historického jádra města je dopravně velmi vytížený. Město zde vlastní pouze dva pozemky vhodné pro parkovací dům. Jako první možnou lokalitu jsme vytipovali lokalitu bývalého sídla Městské zeleně, tedy aktuálně volný pozemek mezi Agrodomem a Pražskou třídou. Skici jsme nechali zpracovat od renomovaných architektonických kanceláří. Následně je posoudila pracovní skupina pro územní rozvoj města Znojma, která doporučila v této lokalitě parkovací dům neumisťovat, a to z důvodu ne příliš kvalitního dopravního napojení a urbanismu, což zmiňovali i někteří autoři“, popisuje prvotní postup Jakub Malačka starosta města Znojma.

Z tohoto důvodu se rada města rozhodla nechat zpracovat architektonickou studii parkovacího domu v nové lokalitě, na stávajícím parkovišti v severní části nám. Svobody. Klíčovými výhodami této varianty je výrazně lepší dopravní napojení, větší kapacita parkování a v neposlední řadě městotvorný prvek – náměstí Svobody získá opět přesnější tvar. Územní plán navíc v této lokalitě s parkováním počítá.

Dle prvotního návrhu by měl mít parkovací dům pět podlaží, s celkovým počtem 298 stání. Příjezd by byl umožněn od začátku ulice Pražská, kde by došlo k rozšíření vozovky o jeden dopravní pruh, na což je v této lokalitě prostor. V přízemí domu je plánováno vybudovat technické zázemí, vyhrazená místa pro hendikepované nebo pro rodiče s dětmi v kočárku. Návrh počítá s vybudováním výtahu i schodiště. Odhadovaná investice činí 170 mil. korun bez DPH, v případě snížení o jedno patro by město ušetřilo asi 45 mil. korun. Jedná se o prvotní návrh, který se bude dále připomínkovat a upravovat.

„Když to zjednoduším, tak prověření lokality bylo prvním krokem ze tří k vybudování parkovacího domu. Chceme se rozhodnout na základě odborných dat, proto jsme také na dnešním jednání rady města přistoupili k druhému kroku, a to schválení zpracování dopravní studie a také studie na celkovou úpravu náměstí. Dopravní napojení budeme také řešit s Ředitelstvím silnic a dálnic, protože stavba bude napojena na komunikaci v jejich vlastnictví. Pokud tato data prokáží, že je lokalita pro výstavbu vhodná, přistoupíme ke zpracování projektové dokumentace a k samotné realizaci“, vysvětluje Jakub Malačka.

Skici parkovacího domu pro radnici vyhotovil znojemský architekt Jindřich Janíček, dvě pražské architektonické kanceláře, a to IXA a Pavlíček Hulín architekti, brněnská architektonická kancelář GAsAG a také znojemská architektonická kancelář ZNOJMOPROJEKT.

Jak vypadají jednotlivé návrhy, je k nahlédnutí  na webových stránkách města Znojma v sekci významné investiční projekty. O dalších krocích vás budeme informovat.

Zveřejněné skici jednotlivých architektonických kanceláří https://www.znojmocity.cz/parkovaci-dum/ds-1304/p1=97572

zdroj: Karolína Janečková / Město Znojmo

Město Znojmo už má jasno, kdo a za kolik postaví nový krytý bazén v Louce

ZNOJMO – Rada města Znojma podnikla další důležitý krok v cestě za realizací dlouhodobě plánované výstavby krytého plaveckého bazénu. Na svém zasedání v pátek 23. dubna schválila výsledek otevřeného několikaměsíčního výběrového řízení na zhotovitele jeho výstavby.  Ze tří přihlášených zájemců podalo cenově nejvýhodnější a zároveň vítěznou nabídku Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo – IMOS Brno, a.s.; Metrostav DIZ s.r.o. Náklady na výstavbu bazénu vyčíslilo na celkovou výši 285 miliónu korun bez DPH.

„Pokud bude vše probíhat standardně a nebudou vzneseny námitky směrem k výsledku výběrového řízení či celému projektu, prvním krokem, který uskutečníme, bude podpis smlouvy se zhotovitelem. V návaznosti můžeme začít řešit zahájení stavebních prací. Podařilo se nám již získat dotaci ve výši deseti milionů z Jihomoravského kraje a o další jsme požádali Národní sportovní agenturu. Odhadujeme, že výstavba bude trvat zhruba dva roky, během této doby máme dostatek času na projednání, jak naložíme s budovou stávajících městských lázní. Plánujeme, že do tohoto rozhodnutí zapojíme i veřejnost,“ říká starosta Jakub Malačka.

O projektu krytého bazénu
Podoba krytého bazénu byla vytvořena na základě potřeb veřejnosti. Bazén musí zajistit kapacity pro povinnou výuku plavání žáků základních škol nejen ze Znojma, ale z celého regionu. Krytý bazén bude také sloužit pro trénink znojemských plaveckých oddílů.

„V současné době se školy na povinné plavecké lekce do městských lázní dopravují různými způsoby. Některé mají bazén v docházkové vzdálenosti, jiné si musí zařídit do místa dopravu. Dojezdová vzdálenost mezi stávajícími lázněmi a budoucím novým krytým bazénem je přibližně deset minut. Po konzultaci s řediteli základních škol víme, že výstavba nových lázní pro ně není žádný zásadní problém a této změně se snadno přizpůsobí. Město počítá také s tím, že zvýší frekvenci autobusové dopravy, aby spoje jezdily na ulici Melkusova častěji, zajistí se tím větší dopravní frekvence a návštěva této lokality bude pro obyvatele dostupnější. Lidé budou moci bazén využívat celoročně,“ říká místostarosta pro školství Jan Grois.

Návštěvníci budoucího krytého bazénu se mohou těšit na bazénovou halu, plavecký bazén s osmi dráhami, relaxační bazén, dětské brouzdaliště, různé druhy saun, vířivku, Kneippův chodník a spousty dalších prvků, které moderní wellness centra obsahují. Systém vstupenky bude fungovat na principu elektronického náramku. Bude možné přecházet mezi vnitřním a venkovním areálem, občerstvit se a při odchodu návštěvník uhradí svojí útratu na pokladně.

„Z výběrového řízení jsme vybrali firmu s nejnižšími náklady na výstavbu. Abychom však měli jistotu, že cena je adekvátní, nechali jsme také srovnat investiční náklady realizovaných bazénů v Litomyšli a Žďáru nad Sázavou s náklady, které nabídla vítězná stavební firma městu Znojmu. S ohledem na nárůst cen ve stavebnictví srovnání ukázalo, že náklady jsou v porovnání s těmito městy buďto srovnatelné nebo dokonce nižší. Jednoznačně to tak ukazuje, že město dobře připravilo otevřené výběrové řízení“, doplňuje starosta Jakub Malačka.

Bazén v Litomyšli realizace 2010, cena za 1 m3 v přepočtu na rok 2021 11.030 Kč/m3

Bazén ve Žďáru nad Sázavou realizace 2014, cena za 1 m3 v přepočtu na rok 2021 9.579 Kč/m3

Bazén ve Znojmě, cena za 1 m3 10.798 Kč/m3

Výhodnost lokality v Městské plovárně Louka potvrdila komparativní analýza

Klíčovými výhodami varianty v areálu plovárny Louka  jsou výrazně vyšší připravenost projektu s platným stavebním povolením a hotovým prováděcím projektem stavby, nižší předpokládané investiční náklady a dřívější zahájení provozu krytého plaveckého bazénu, možnost využití existujícího provozně-technologického zázemí Městské plovárny Louka včetně dalších synergií pří společném provozu a údržbě celého areálu (což má za následek nižší provozní náklady) a podpora rozvoje území v okolí Louckého kláštera s významným rozvojovým potenciálem z pohledu volnočasové nabídky pro místní obyvatele a návštěvníky města Znojma.

Komparativní analýza je kompletně dostupná na webu města i Zdravého města Znojma.

zdroj: Město Znojmo

Pozor na dopravní omezení ve Znojemské ulici Havlíčkova

Z důvodu rekonstrukce povrchu vozovky v ulici Havlíčkova ve Znojmě (silnice I/38) musí řidiči v termínu od 28. dubna do 16. května počítat s dopravním omezením v podobě částečné jednosměrné uzavírky. Rekonstrukce, frézování a následná pokládka nové vrstvy bude probíhat ve dvou etapách, a to v úseku od Mariánského náměstí po křižovatku s ulicí J. Palacha (u zdravotní školy). Provoz bude veden v jednom jízdním pruhu – ve směru na Jihlavu. V opačném směru bude provoz veden po objízdných trasách.

Práce proběhnou ve dvou etapách:

I.   etapa: (první polovina vozovky) proběhne v termínu od 28. dubna 2021 do 5. května 2021

II.  etapa: (druhá polovina vozovky) v termínu od 6. května 2021 do 16. května 2021

Veškerý provoz ve směru Znojmo – Jihlava bude veden ulicí Havlíčkova po stávající silnici I/38. Řidiči musí počítat s jízdou v zúženém jízdním pruhu.

Veškerý provoz ve směru Znojmo – Vídeň bude veden po objízdných trasách:

–          objízdná trasa pro vozidla do 3,5 t včetně autobusů bude vedena od křižovatky silnice I/38 (ulice Sokolská) s místní komunikací ulice Jana Palacha, dále po místní komunikaci ulice Jana Palacha, Komenského náměstí a ulici Studentská až k okružní křižovatce této místní komunikace se silnicí I/38 (Mariánské náměstí), kde objízdná trasa končí,

–          objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 tbude vedena ve směru od Jihlavy od napojení silnice I/38I, přes obec Kuchařovice a Suchohrdly.

Židenice v Praze urvaly vítězství a odvrátily druhý mečbol!

Po náročném víkendu se v úterý čtvrtfinálová série vrátila zpět do Prahy. Tatran může, Židenice musí, s tímto vědomím Brňanky do Prahy odjížděly. Případná prohra by totiž znamenala konec sezóny. Ani tento zápas nebyl výjimkou a opět byla k vidění vyrovnaná bitva, která skončila rozdílem jediné branky. Tu rozhodující vstřelila Martina Indrová, která zařídila svému týmu výhru 4:3 a vrácení série zpět do Brna.

Tatran Střešovice – K1 Florbal Židenice 3:4 (2:1, 1:2, 0:1)
Branky: 2. Prontekerová, 12. Nádeníková, 40. Pisárová – 3. a 35. B. Sedláčková, 40. Smutná, 49. Indrová
Vyloučení: 2-1
Využití: 0-1
Zásahy brankářek: Drbalová 10 – Remešová 22
Rozhodčí: Kostinek – Reichelt

V úterním pátém zápase čtvrtfinále Extraligy žen se nic neměnilo, pro prodloužení probíhající sezóny musely Židenice zvítězit. S tímto vědomím do Prahy vyjížděly. Vstup do zápasu ale Dračicím vůbec nevyšel a Remešová už po necelých dvou minutách musela lovit míček z brány. Markéta Prontekerová využila laxního přistoupení židenické obrany, vyjela si zpoza brány a krásnou bekhendovou střelou otevřela gólový účet utkání. Židenice naštěstí dokázaly okamžitě reagovat. Martina Indrová vystihla rozehrávku tatranských hráček a rychle rozehrála gólovou akci. Protiútok vedla Andrea Dernerová, která naservírovala střeleckou pozici pro Barboru Sedláčkovou a pro tu už nebyl problém poslat míček za záda Drbalové. Dvě rychlé branky opařily oba týmy a hra se v následujících minutách uklidnila, nicméně musíme uznat, že Tatran byl v této části hry lepším týmem. Obléhání brány vedlo k další trefě Katky Nádeníkové, díky které střešovický tým vyhrál první třetinu 2:1. První půlku druhé třetiny se hra odehrávala převážně ve středu hřiště. Oba celky se do útoku dostávaly spíše sporadicky. Čekání na gól ukončila až Barbora Sedláčková, která se prosadila podruhé v zápase a opět svému týmu zařídila vyrovnání. Navíc v čase 37:30 byla vyloučena domácí Bystrianská, a Židenicím se tak naskytla poprvé v zápase možnost ujmout se vedení. Dračice zavřely Tatranky na jejich polovině, ale přesilová hra postrádala střelbu. Osm vteřin před koncem přesilovky ale přišla standardní situace a krásná střela Evy Smutné po přiťuknutí Dernerové. Židenice si však neužily vedení dlouho. Ještě před druhou sirénou totiž bylo srovnáno. Kuriózní pokus, kdy Kateřina Pisárová spíše nahazovala míček v závěru třetiny, skončil nešťastně až za zády Lenky Remešové. V poslední třetině se nic neměnilo a Židenice i nadále balancovaly na hraně vypadnutí. To ale rázně odmítla Martina Indrová, která zaskočila Drbalovou zpoza brány podobně jako Eva Urbášková v nedělním čtvrtém čtvrtfinále. Střešovické ženy ve zbytku utkání podnikaly jeden nebezpečný útok za druhým, ale branka Lenky Remešové už zůstala zavřena. Židenice tak navázaly na vynikající nedělní výkon a vrátily sérii do Brna. Čas na regeneraci nebude příliš dlouhý, šestý zápas dramatické série se totiž odehraje už ve čtvrtek v 19:00 na hale Vodova. 

Autor: Ondřej Vývoda

Druhé místo pro úřad Zlínského kraje. Náboráři ocenili kariérní video

ZLÍNSKÝ KRAJ – Recruitment Academy Awards jsou udělovány pod záštitou Recruitment Academy, specializované vzdělávací instituce pro recruitery, a letos se ocenění udělovala hned v 6 kategoriích. V kategorii Kariérní video roku malých společností se na pomyslné stříbrné příčce umístilo právě náborové video Krajského úřadu Zlínského kraje, jehož ocenění si osobně převzal ředitel úřadu Milan Štábl.

„Myslím, že mohu mluvit za všechny své kolegy z úřadu, když řeknu, že si této ceny velmi vážíme. Je to pro nás důkaz, že i ve veřejné správě je možné dělat moderní a dynamické věci, a úspěch Zlínského kraje ukázal, že dokážeme obstát v byznysovém prostředí,“

MILAN ŠTÁBL, ředitel Krajského úřadu Zlínského kraje

Hlavní linkou videa, které vznikalo koncem roku 2019, je běžný pracovní den zaměstnanců krajského úřadu. Celou jednadvacítkou nás provádí pracovníci úřadu a na videu skutečně sledujeme každý jejich krok – záběry jsou totiž většinou jen na nohy. „Nápad s botami se nám velmi líbil už od začátku. Odkazuje to k silné baťovské tradici a divák či potenciální uchazeč si tak vlastně projde celý úřad, aniž by někoho potkal „tváří v tvář“. I díky tomu má video drive a hlubší myšlenku, což bylo naším cílem – obojí se myslím skvěle povedlo,“ popisuje Eva Gazdošová z Odboru Kancelář ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje. Ve stejné kategorii získalo první místo video K+ Portálu Vysoké školy báňské a na třetím místě byl Slevomat.cz.

Video zde: Kariérní video Zlínského kraje získalo 2. místo v prestižní soutěži Recruitment Academy Awards – YouTube

Autor: Renáta Sikorová / Zlínský kraj

očkování Vyškov

Očkování ve Vyškově se přesouvá do sportovní haly

VYŠKOV – Avizované stěhování regionálního očkovacího centra z prostor chirurgického oddělení v levém křídle hlavní budovy Nemocnice Vyškov do nedaleké sportovní haly při Základní škole Purkyňova dostává reálnou podobu. Jelikož dorážejí vyšší dávky vakcín, klíčová fáze očkování se bude po domluvě vedení nemocnice se zřizovatelem, Jihomoravským krajem, odehrávat mezi basketbalovými koši.

Právě vedení kraje požádalo vyškovskou radnici o součinnost při přípravě velkokapacitního centra, především ve vytipování areálů, které by splňovaly požadované podmínky k proočkování maximálního množství obyvatel v co nejkratší době. Podle zástupců kraje je rozhodující kapacita,
centrem má denně při běžné provozu projít 600 až 800 zájemců o vakcínu. „S nárůstem dávek očkovacích látek má jít až o tisícovku lidí denně,“ potvrdil mluvčí Jihomoravského kraje Michal Cagala.

V areálu nemocnice byli s očkovacím systémem spokojení, pro zaměstnance zařízení byl pohodlný. V květnu má ovšem přijít podstatně víc vakcíny. „Centrum bude dostatečně personálně zajištěno. Počítáme s týmem lidí, který zvládne podat vakcínu 800 zájemcům denně. Věřím, že místo bude pro obyvatele Vyškovska dostatečně komfortní,“ zdůraznil ředitel zařízení Zdeněk Horák. Právě hala se zástupcům kraje zamlouvala nejvíc. Od začátku platila za záložní variantu. Navážení mobiliáře začalo v pátek 9. dubna. Očkovací centrum začne fungovat ve zkušebním provozu od pondělí 26. dubna. Jihomoravský kraj hodlá podle svých vyjádření do konce srpna naočkovat 70 procent obyvatel starších 15 let.

Od začátku nešlo jen o samotný prostor pro očkování, ale například byly nutné i toalety, čekárna k soustředění zájemců, místo s čekací dobou po očkování, musí jít o objekt s možností odděleného vchodu a východu, s připojením k internetu či s parkovacími kapacitami. „Svou roli sehrála i dostupná vzdálenost zdravotnické záchranné služby. U haly tak nemusí nonstop stát sanitka, která by chyběla jinde. Znovu ale připomínám, že jsme pracovali se zadáním, které jsme obdrželi. Poslední slovo měl krajský krizový štáb, kterému se hala zamlouvala. My řešili spíš technické záležitosti. Jak pomoci s parkováním, jak uchopit záměr výpůjčky nemovitého majetku, zda zakrýt podlahu. Pracovali jsme totiž s myšlenkou zakoupit linoleum, ovšem o takové množství v těžko odhadnutelném stavu po ukončení činnosti očkovacího centra nemá škola ani nemocnice zájem,“ vyjmenoval starosta Vyškova Karel Jurka.

Škola se zároveň na podzim 2017 pochlubila nově položenou a přebroušenou podlahou. „Pokud by provozem očkovacího centra došlo k jejímu poškození, opravu bude z větší části hradit Jihomoravský kraj,“ informoval starosta Jurka.

Vedení vyškovské radnice každopádně k celé věci od začátku přistupovalo hlavně s cílem přispět ke zvládnutí pandemie. „Jakékoliv místo, které by Jihomoravský kraj ve Vyškově zvolil, se někoho něčím dotkne. Tak to prostě je, vždy se tím něco a někdo omezí. Veškeré debaty jsou ale hlavně bezpředmětné: na prvním místě je ochrana zdraví lidí. Všichni asi chápeme, že vakcína je jednou z možných cest k ukončení pandemie koronaviru,“ zdůraznil vyškovský starosta.

Stejný názor má i ředitel základní školy Luděk Höfer. „Hala je velmi využívaná nejen samotnými žáky naší školy, ale také celou řadou klubů. Pro svůj vysoký strop je ideální například pro moderní gymnastky. Po této stránce je to pro nás pochopitelně komplikace, ale na druhou stranu jsme rádi, že můžeme pomoci. Veřejnost je už podrážděná, pandemie se táhne dlouhé měsíce, i kvůli ní jsme ve škole chodili po prázdných chodbách a čekali, až se děti budou moci vrátit do lavic,“ zmínil ředitel Höfer s tím, že žáci budou do budovy vstupovat z nádvoří, aby se se zájemci o očkování vůbec nepotkávali.

Systém je nastavený tak, aby byl pro očkované co nejjednodušší. Vše bude řádně označeno. Lidé budou přijíždět z Purkyňovy ulice, pěšky mohou přijít rovněž z ulice Karla Čapka. Až padesát stání na přilehlém parkovišti poskytne město, další místa jsou v areálu školy. Bude nicméně probíhat regulace podle aktuálních potřeb. „Vše budeme každý týden upřesňovat podle množství vakcíny. Zaregistrovaní lidé s rezervací při příchodu vyplní dotazník anamnézy a s přítomným lékařem můžou probrat podrobnosti. Následuje samotná vakcína. V každém ze dvou boxů se mohou očkovat čtyři pacienti. Pod dohledem zdravotnického personálu pak 20 minut počkají v čekárně, dostanou certifikát o prodělaném očkování a můžou odejít domů,“ popsal ředitel nemocnice Horák.

zdroj: Město Vyškov

Stanice v Adamově projde komplexní rekonstrukcí

ADAMOV – Modernizační práce na prvním koridoru mezi Brnem, Adamovem a Blanskem, které odstartují letos v září, budou zahrnovat také rekonstrukci stanice v Adamově. Právě pro tuto část vyhlásila nyní Správa železnic tendr na zhotovitele stavebních prací.

V Adamově vzniknou dvě ostrovní nástupiště a nová lávka, rekonstrukcí projdou odbavovací prostory pro cestující. Předpokládaná hodnota zakázky dosahuje 688 milionů korun.

Ostrovní nástupiště budou plně bezbariérová, přístup na lávku z nich bude zajištěn pomocí schodišť a výtahů. Nová lávka bude propojena na druhou stranu kolejiště do Hybešovy ulice. Součástí stavby je také rekonstrukce vnitřních prostor výpravní budovy pro vytvoření adekvátního zázemí pro cestující a výstavba parkoviště s kapacitou třiceti parkovacích míst.

Prodloužení třetí staniční koleje umožní odbavení nákladních vlaků o délce 740 metrů. Práce se budou dále soustředit na opravu železničního svršku a spodku, přeložky sítí, výstavbu nových protihlukových zdí, elektro rozvodů a nové technologické lávky a budovy. Stavba by měla odstartovat letos v říjnu a skončit v polovině roku 2023.

zdroj: Správa železnic

stromy

Sto tisíc nových stromů ve Znojmě

ZNOJMO – Jaro symbolizuje pro Znojmo období revitalizace městské zeleně, výsadby stromů a zalesňování holin v lesích města. Znojmo prostřednictvím svých příspěvkových organizací plánuje vysázet letos více než 100 tisíc sazenic převážně listnatých dřevin. Dominovat bude dub letní. Nejvíce se bude zalesňovat v okolí Vranovské Vsi a Pavlic. S výsadbou město již začalo.

„Máme v plánu vysadit letos více než sto tisíc stromů. V  lesích vznikly během kůrovcové kalamity rozsáhlé holiny. Tyto se snažíme co nejrychleji zalesnit a zároveň založit pestré a stabilní lesy. Na zeleni nám neskutečně záleží. Díky našim příspěvkovým organizacím Městské lesy a Městská zeleň Znojmo má znojemská zeleň precizní péči. V loňském roce Městské lesy vysázely 170 tis. stromů, “ vysvětluje starosta města Jakub Malačka.

V minulém roce se vysazoval převážně dub zimní, borovice lesní a lípa srdčitá. Smrk tvořil 4,5% z celkového množství vysázených dřevin. Jsou však místa, kde odborníci nechávají typ porostu čistě na přírodě. „Téměř pod každým mateřským porostem se ukrývá generace nového lesa, tzv. přirozené zmlazení. Za příznivých podmínek se ze semenáčků vyklubou nové stromky a není nutné vysazovat sazenice vypěstované v lesních školkách. Zde je potřeba pečlivý přístup našich lesníků, kteří musí jednotlivé plochy individuálně posuzovat. Loňský vlhký rok našim lesům a jejich obnově velmi prospěl a v současné době už jsou další sazenice na cestě do našich lesů, “ vysvětluje ředitel Městských lesů Zdeněk Trojan. 

V loňském roce nezahálela ani Městská zeleň Znojmo, která zajišťuje péči o veřejnou zeleň ve městě Znojmě a přilehlých městských částech. Ta vysázela minulý rok celkem 327 vzrostlých stromů v různých lokalitách. Lísky turecké zkrášlily ulici Jarošovu, sakury ulice Palackého a 17. Listopadu.

zdroj: Město Znojmo
foto: ilustrační

© 2020 Televize Spolu, All Rights Reserved