V areálu SAKO Brno vznikne nová spalovací linka

BRNO – Městská společnost SAKO Brno připravuje ve svém areálu stavbu nové spalovací linky K1. Ta bude představovat účinné zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů. V rámci řízení o umístění stavby se k projektové dokumentaci k tomuto záměru vyjádří i město.

 „Výstavba v pořadí třetí spalovací linky je pro město a potažmo celý region zásadní. Záměr je plně v souladu s energetickou koncepcí města Brna do roku 2050. Díky němu dojde k lepšímu využití odpadů, snížení produkce CO₂, využití obnovitelných zdrojů energie a ke snížení spotřeby fosilních paliv pro výrobu elektrické energie. Nová linka zpracuje za rok 132 tisíc tun odpadů, výkon kotle bude 40 MW a turbíny 10 MW. Významné je také roční snížení emisí, a to až o 160 tisíc tun CO₂ekv. Stavebník se v rámci územního řízení obrátil na město Brno s žádostí o vyjádření. To dnes projednala Rada města Brna,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík. 

Významným rozšířením zpracovatelské kapacity pomůžeme odklonit Brno i celý kraj od skládkování zbytkových komunálních odpadů a splnit tak cíle odpadového hospodářství kraje. Z dostavby areálu SAKO Brno budou mít užitek všichni Brňané. Dodávky tepla se se zvýší o polovinu a množství elektrické energie z obnovitelného zdroje dokonce naroste více než dvojnásobně. Pokud schvalovací řízení a následný stavební proces půjdou i nadále podle plánu, mělo by se město dočkat nové spalovenské linky již na podzim 2024,“ zvýraznil Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno.

Stavba bude umístěna v současném areálu brněnské spalovny, který sousedí s ulicí Jedovnickou a průmyslovým areálem Zetor. V rámci projektu dojde k rozšíření objektu stávající haly zásobníků odpadů. Nově vznikne hala kotelny, budova čistírny spalin K1 a strojovny, objekt dotříďovací a turbínové haly, spalinové vedení a vedení technologického potrubí. 

Kvůli připravovanému projektu proběhla nedávno pro tuto lokalitu změna územního plánu ve zrychleném režimu. Nyní jsou objekty umístěny na pozemky, které jsou součástí stabilizované plochy pro technickou vybavenost s funkcí likvidace odpadu. To záměr respektuje a je tedy v souladu s koncepcí územního rozvoje města. Stavba bude dopravně napojena na stávající vjezd do areálu spalovny z ulice Jedovnická. budou z částečně zelených střech objektů svedeny do stávající areálové kanalizace. Dešťové vody budou ze zpevněných ploch svedeny do zasakovacích průlehů v travnaté a štěrkové ploše. Oproti stávajícímu stavu ta dojde ke snížení jejich odtoku. V areálu také dojde k sadovým úpravám a výsadbě stromů a keřů,“ přiblížil Filip Chvátal, radní pro oblast územního plánování a rozvoje.

Vzhledem k výše uvedenému radní s projektovou dokumentací souhlasili.

Veškeré dostupné údaje a vizualizace k projektu najdete na stránkách www.resako.cz. 

Parkinsonova choroba - ilustrační

11. dubna je Světový den Parkinsonovy choroby

Třes, ztuhlost, zpomalené pohyby, ale i přecitlivělost, ztráta schopnosti soustředit se nebo podezíravost. To vše jsou příznaky Parkinsonovy choroby, nevyléčitelné chronické nemoci, kterou každoročně připomíná 11. dubna Světový den Parkinsonovy choroby. S druhým nejčetnějším neurodegenerativním onemocněním se ve specializovaném centru Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně léčí okolo tisíce pacientů ročně.

Jedním z nich je také Libor Jaša. „Třepal se mi palec u levé ruky, šel jsem k praktické lékařce a ta správně odhadla, že by mohlo jít o Parkinsonovu nemoc,“ popisuje svou první zkušenost s nemocí. Do Centra pro abnormální pohyby a parkinsonismus FNUSA dochází od roku 2004, bylo mu tehdy čtyřicet let.

„Pana Jašu nemoc postihla v mladším věku, než bývá obvyklé. Nejčastější věk pacienta při stanovení diagnózy je 61 let, ale v deseti procentech případů se objevuje i u lidí mladších 40 let,“

doc. MUDr. MAREK BALÁŽ, Ph.D., specialista z Centra pro abnormální pohyby a parkinsonismus při I. neurologické klinice FNUSA a LF MU

Centrum pro abnormální pohyby a parkinsonismus při I. neurologické klinice FNUSA a LF MU je jedním ze tří v České republice, která se na onemocnění zaměřují a poskytují pacientům komplexní terapii včetně té chirurgické. Vzniklo v roce 1993 jako první svého druhu u nás.

Počet lidí trpících Parkinsonovou nemocí se v Česku odhaduje na 30 tisíc a číslo se stále zvyšuje. „Je to tím, že se zlepšují diagnostické možnosti, a také stárnutím populace. S růstem průměrného věku se zvyšuje i výskyt neurodegenerativních onemocnění,“ říká doc. Marek Baláž a dodává, že i když se jedná o druhé nejčetnější onemocnění tohoto druhu, má zároveň nejširší možnosti léčby.

„Pro pacienty máme k dispozici základní lékovou terapii, důležitou součástí je však také terapie neléková. Například fyzioterapie, vlastní aktivita pacienta, aktivizace v běžném životě. Používáme i pokročilé, tedy invazivní terapie. Jedná se o pumpové metody, které umožní pacientům pomocí pump dávkovat bez přerušení léky, a o chirurgické metody,“ popisuje doc. Marek Baláž.

Chirurgickým řešením, které ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně podstoupilo už zhruba sedm set pacientů, je hluboká mozková terapie (DBS). Nemocnému jsou při ní zavedeny tenké elektrody do hlubokých oblastí mozku. Jsou spojeny s neurostimulátorem, který se vkládá pod klíční kost. Přístroj pacientům umožní prostřednictvím stimulů zmírnit hybné příznaky Parkinsonovy nemoci. „K DBS se přistupuje v situaci, kdy už pacientovi nestačí běžná léčba léky,“ doplňuje doc. Marek Baláž.

Zároveň ale upozorňuje, že žádná z metod bohužel nedokáže Parkinsonovu chorobu vyléčit. Dokážeme pouze potlačit příznaky a tím zlepšit kvalitu života pacientů. To potvrzuje také Libor Jaša, který se díky podstoupení neurochirurgického výkonu může dál věnovat například svému oblíbenému stolnímu tenisu.

„Po operaci beru třetinu léků, hodně jsem se zlepšil, vrátilo mě to tak o deset let zpátky,“ pochvaluje si aktivní člen Parkinson klubu Brno, který se o svém onemocnění snaží také šířit osvětu.

zdroj: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Arnoldova Vila vizualizace

Brno dostane skoro 40 milionů na záchranu Arnoldovy vily

BRNO – Vaše žádost o grant je schválena, stojí v dopise adresovaném Muzeu města Brna, které má ve správě Arnoldovu vilu. Už je tedy jisté, že na její rekonstrukci získá z Fondů EHP a Norska dotaci v maximální výši 38,5 milionu korun. Vyčerpat ji musí do tří let.

„Záchrana Arnoldovy vily coby architektonické památky a vybudování Centra dialogu v jejích útrobách se z vizí a projektů blíží k realizaci. Celkově si vyžádá náklady zhruba 120 milionů korun, získaná dotace pokryje asi třetinu. Nad rámec tohoto projektu chce Muzeum města Brna revitalizovat také zahradu kolem vily a zpřístupnit část vnitrobloku mezi ulicemi Drobného a Černopolní veřejnosti v podobě parku. Na obnovu zahrady město plánuje požádat o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, jehož výzva má být vyhlášena někdy na podzim,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

V plánu je také zahradu propojit se sousední zahradou vily Löw-Beer, která je už od loňského roku díky turniketu průchozí do zahrady vily Tugendhat. „Právě za tím účelem nás Muzeum města Brna požádalo o svěření pozemku ležícího mezi zahradami, což jsme dnes doporučili schválit zastupitelům. Projekt na revitalizaci zahrady by tak obsáhl celé území a zahrnul by i zmíněné propojení zahrad. Vznikl by tak nový průchod z Lužánek do Černých Polí. Byl by to další krok k posílení komunitního charakteru místa, kde se lidé budou potkávat, kam si zajdou na kávu, na procházku, u toho navštíví výstavu, zúčastní se diskuze nebo si vyslechnou přednášku či koncert,“ popsal 2. náměstek Tomáš Koláčný.

 Aktuálně získaná dotace se ale týká samotné záchrany vily a vybudování Centra dialogu sloužícího jak pro laickou, tak i odbornou veřejnost se zájmem o architekturu a historii 19.–21. století. Do nové instituce se bude soustředit výstavní, vzdělávací, badatelská, volnočasová a komunitní činnost, v plánu je umístit sem stálou expozici o historii Arnoldovy vily a osobnosti stavitele Josefa Arnolda a také infocentrum Brněnského architektonického manuálu, který se věnuje mapování zdejší architektury. Přestěhovat by se sem mělo i Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat.

Srdcem vily bude multifunkční sál pro různé aktivity určené pro veřejnost, dále se počítá s prostory pro workshopy a sympozia, s co-workingovými kancelářemi pro kurátory výstav a organizátory akcí nebo s kavárnou. „Chceme, aby z vily nevzniklo statické muzeum, ale naopak živé, dynamické místo vybízející k aktivitě, ke komunikaci; ne nadarmo získal projekt název Centrum dialogu,“ doplnil radní pro kulturu Marek Fišer„Chtěl bych celý projekt ve spolupráci s Muzeem města Brna postupně představovat veřejnosti, nyní to však podmínky moc neumožňují. Vhodným momentem by mohl být podzimní Den architektury, kdy bychom rádi uspořádali například odborné přednášky či vytvořili instalaci v zahradách mezi vilami Tugendhat, Löw-Beer a právě Arnoldovou vilou, k jejichž propojení právě díky projektu do budoucna dojde,“ naznačil plány Marek Fišer.

Revitalizace budovy předpokládá památkovou obnovu exteriérových částí a rekonstrukci interiéru za účelem proměny její dosavadní funkce při zachování autentických prvků.

Předpokládané náklady:           117 406 831 Kč včetně DPH
Získaná dotace:                        max. 38 500 000 Kč včetně DPH

Objekt významného brněnského stavitele Josefa Arnolda je od roku 2010 kulturní památkou a v roce 2012 byl zařazen na seznam nejohroženějších kulturních nemovitých památek. V současnosti je vila v havarijním stavu. Na základě realizované a odsouhlasené studie byla dokončena projektová dokumentace pro stavební řízení. Společné povolení pro územní a stavební řízení nabylo právní moci 13. září 2019. Vilu má ve správě Muzeum města Brna, příspěvková organizace města.

zdroj: Město Brno
vizualizace: Muzeum města Brna

Začíná sběr bioodpadu v Brně

BRNO – Hnědé popelnice na biologicky rozložitelný odpad jsou už pod střechou. Do areálu městské svozové a úklidové společnosti SAKO Brno bylo navezeno 1 000 kusů biopopelnic. Nyní je ve firmě vybavují vysvětlujícími samolepkami a od pondělí 12. dubna je začnou rozvážet do jednotlivých městských částí.

„Hnědé popelnice budou umístěny ve vybraných kontejnerových hnízdech.“

PETR HLADÍK, 1.náměstek primátorky Města Brna

„Samy městské části si rozhodly, kolik přesně hnědých popelnic chtějí a kam přesně je umístí. Svoz bioodpadu bude probíhat jednou týdně. Chceme tímto krokem zvýšit podíl tříděného odpadu ve městě. Díky získané dotaci jsme mohli pořídit 1000 hnědých popelnic o objemu 240 litrů a 35 velkoobjemových kontejnerů o objemu 15 tisíc litrů. Obyvatelům Brna to umožní pohodlně třídit kuchyňský odpad rostlinného původu,“ zdůrazňuje Petr Hladík, 1. náměstek primátorky.

„Množství bioodpadu každým rokem roste.“

FILIP LEDER, předseda představenstva, SAKO Brno

„Jen na našich sběrných střediscích se jich za loňský rok shromáždilo více než 3,5 tisíce tun, což je nárůst o třetinu za posledních pět let. Proto je nutné, aby město přistupovalo ke sběru bioodpadu více systematicky než dosud,“ upozorňuje Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno.

Filip Leder upozorňuje, že popelnice na bioodpad nebudou primárně sloužit pro sběr zahradního odpadu, pro ten jsou v Brně k dispozici sběrná střediska odpadu či sběrové víkendy během vegetačního období, kdy bioodpad ze zahrad lze ukládat do přistavených velkoobjemových kontejnerů. „Pro majitele kompostérů zůstává domácí kompostování stále tím nejlepším způsobem, jak nakládat s vlastním bioodpadem, domácí kompostování a zapravování vzniklého kompostu přímo do půdy. Je to maximálně ekologické, odpadají náklady na dopravu odpadu a kompost obohacuje půdu přímo v lokaci vzniku bioodpadu,“ dodává Filip Leder. V Brně proběhly již čtyři cykly zápůjček domácích kompostérů, během nichž bylo od roku 2013 distribuováno 7 000 kusů kompostérů.

Město Brno patří díky propracovanému systému 37 sběrných středisek odpadu, cirkulárními projekty REUSE a RENAB mezi lídry oběhového hospodářství v republice, co se efektivity a dostupnosti pro občany týče.

zdroj: SAKO Brno

Velká voda v Brně na Velký pátek

Na Velký pátek v Brně velká voda

BRNO – Hned dvě vodovodní havárie dnes překvapily obyvatele Brna. Jedna se udála už během noci v Černovice a druhá ráno v Komíně.

V Černovicích hasiči provizorně zajistili sloup veřejného osvětlení proti pádu. Čerpat vodu ale nemuseli.

Větší problém byla voda v městské části Komín. Zde v souvislosti s havárií vodovodního potrubí došlo před šestou hodinou ranní k zaplavení silnice a několika vozidel.

„Kvůli velké vlně vody poslední vůz noční linky 89 narazil do sloupu. Škoda je na něm až 150 tisíc korun.“

HANA TOMAŠTÍKOVÁ, tisková mluvčí DPMB

V autobusu byl naštěstí v době havárie pouze řidič.

„Utrpěl drobná řezná poranění na ruce, byl také podchlazený. Po ošetření a poskytnutí tepelného komfortu jsme ho převezli do Nemocnice Milosrdných bratří,“

MICHELA BOTHOVÁ, mluvčí ZZS Jihomoravského kraje

Voda zaplavila tramvajový pás i silnici v Bystrcké ulici. Odčerpávají ji dobrovolní hasiči. Tramvajová doprava u zastávky Kamenolom, kudy jezdí linky 3 a 10, už byla v 11h obnovena.

 foto: ZZS a HZS Jihomoravského kraje

PARNÍK DPMB

Na Brněnské přehradě začíná 75. plavební sezóna

BRNO – Na Brněnské přehradě bude opět veseleji, po zimní přestávce se na její hladinu vrátí lodě DPMB. Letošní sezóna je v pořadí 75., epidemiologická situace oslavám zatím nepřeje, přesto je podnik chystá. Spolu s Teplárnami Brno by DPMB rád uspořádal Den čisté mobility. Lodě vyplují bez slavnostního zahájení v pátek 2. dubna 2021 dle jízdního řádu.

„Při dodržení všech bezpečnostních opatření může být projížďka lodí vítaným zpestřením výletu a může vést k většímu a žádoucímu rozmělnění návštěvníků v okolí přehrady. Na palubě lodí budou platit stejná pravidla jako v celé MHD, nutností je tedy nošení respirátoru,“

MARKÉTA VAŇKOVÁ, primátorka města Brna


„Přesto, že jsme se už v loňské sezóně potýkali s důsledky šíření koronaviru, Brněnská přehrada byla jakožto místo odpočinku velkým lákadlem, což potvrdil i celkový počet převezených cestujících – 243 tisíc. To je jen o dva tisíce méně než v roce 2019. Při dodržení všech bezpečnostních opatření může být projížďka lodí vítaným zpestřením výletu a může vést k většímu a žádoucímu rozmělnění návštěvníků v okolí přehrady. Na palubě lodí budou platit stejná pravidla jako v celé MHD, nutností je tedy nošení respirátoru,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Zatímco v loňském roce začínala sezóna o šest týdnů později, letos volí podnik opačnou strategii. „Zejména o víkendech vnímáme zájem lidí o přepravu do oblíbených výletních lokalit, jako jsou Soběšice, Kohoutovice nebo právě Brněnská přehrada a mnohdy musíme nad rámec jízdního řádu spoje posilovat. V případě přehrady zahájením plavební sezóny odlehčíme spojům v blízkém okolí, proto jsme se rozhodli ji o dva týdny posunout a začít už 2. dubna,“ uvedl generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

Pro letošní rok dopravce chystá oslavy 75. plavební sezóny. Hlavní část připravuje s další městskou společností – Teplárnami Brno. „Podpora ekologické dopravy už neleží jen na dopravním podniku. Lodě DPMB na Brněnské přehradě jsou ukázkovým příkladem ekologické dopravy, ale i teplárny zahájily důležité kroky k jejímu dalšímu rozvoji a vloni začaly s budováním veřejné sítě dobíjecích stanic pro elektromobily. Proto jsme také při přípravě Dne čisté mobility spojili své síly. Za Teplárny Brno chceme zájemcům nabídnout nejen informace ke stavbě dobíjecích stanic a jejich provozu, ale také třeba zkušební jízdy různých typů elektromobilů a soutěže pro celé rodiny,“ přiblížil generální ředitel společnosti Teplárny Brno Petr Fajmon.

Dopravní podnik doplní program svými aktivitami. „Počítáme s okružními plavbami, prohlídkami zázemí areálu lodní dopravy, prezentací ekologických vozů nebo atrakcemi pro děti. Společně vymýšlíme program pro veřejnost tak, aby byl uskutečnitelný před prázdninami i po nich a termín zvolíme podle toho, kdy bude možné jej uskutečnit,“ dodal Havránek.

Bez ohledu na epidemiologickou situaci dopravní podnik na sociálních sítích v soutěžích postupně rozdá symbolicky 75 plavebních jízdenek. „Rovněž hledáme člověka, který se v Brně narodil 5. května 1946, tedy ve stejný den, kdy byl zahájen provoz lodní dopravy tady na přehradě,“ vysvětlil Havránek, oslavenci se mohou hlásit emailem na adrese htomastikova@dpmb.cz.

Lodě vyplují v pátek 2. dubna 2021 bez slavnostního zahájení podle jízdního řádu – první loď vyjíždí z přístaviště v 8:30. Na palubě bude pro cestující k dispozici dezinfekce, na lodích je nutné mít respirátory, a to na obou palubách. Po každém okruhu pracovníci DPMB stoly, madla a další kontaktní plochyvydezinfikují.

Flotila DPMB čítá sedm lodí, šest dvoupalubových a jednu jednopalubovou. Novinkou z loňského roku je zrekonstruovaná loď Morava, kterou zaměstnanci podniku sami sestavili v roce 1955 na břehu přehrady. Rovněž loni mohli poprvé cestující využít nové bezbariérové zastávky Sokolské koupaliště.

V průběhu zimní přestávky pracovníci DPMB provedli pravidelnou údržbu lodí. „Na konci sezóny jsme demontovali baterie z lodí a zapojili je na tzv. zimní udržovací dobíjení. Přes zimu jsme pak na lodích provedli kontrolu, servis a revizi elektro výzbrojí, servis všech systémů, ale také opravy interiéru a výstrojí plavidel, obnovili jsme nátěry atd.,“ dodal vedoucí lodní dopravy Martin Ecler.

Spouštění lodí Dallas a Morava na hladinu přehrady

zdroj: DPMB
foto: DPMB / ilustrační

OPEN HOUSE BRNO

Open House Brno počtvrté otevře nevídané

BRNO – Letošní sobota 29. a neděle 30. května jsou data, která by si měli do kalendáře červeně napsat všichni zájemci o architekturu a brněnskou historii. Na tento termín je naplánován čtvrtý ročník festivalu Open House Brno (OHB).

„Ať už bude vývoj epidemie jakýkoliv, festival se přizpůsobí.“

LUCIE PEŠL ŠILEROVÁ, spolek Kultura & Management

Během jednoho víkendu se zdarma otevírají široké veřejnosti běžně nepřístupné budovy a objekty. „Ať už bude vývoj epidemie jakýkoliv, festival se přizpůsobí. Naší velkou snahou bude se letos pohybovat i mimo virtuální prostor, aspoň část akcí uspořádat i osobně pro živé návštěvníky,“ říká kreativní ředitelka festivalu Lucie Pešl Šilerová ze spolku Kultura & Management.

Organizátoři připravili řadu inovativních forem, které umožní dodržení předpisů. Cílem je seznámení návštěvníků s geniem loci zajímavých známých i zapomenutých míst Brna. „Zatím můžeme prozradit první dvě novinky, ale zájemcům doporučujeme sledovat web www.openhousebrno.cz či facebook.com/openhousebrno s průběžnými aktuálními informacemi,“ naznačuje Pešl Šilerová.

V části festivalu se propojí slavné brněnské vily a stavby s objekty ve švýcarské Basileji, kde se Open House koná 24. dubna a kde také působil Miese van der Rohe. Historik architektury Carsten Krohn srovná Mieseho brněnskou vilu Tugendhat a Landhaus Lemke. Co dále například lze slíbit, jsou urbanistické edukační programy přímo v terénu.

Jedním z letošních partnerů akce bude například Český hydrometeorologický ústav v Brně, který zajistí festivalovou předpověď pro všechny návštěvníky. Meteorologové představí nejen své pracoviště a historii, ale i současnost předpovídání počasí. A přiblíží i počasí v minulosti v kontextu konkrétních událostí a míst: například tornáda v roce 1870 nad Starobrněnským klášterem, kde OHB otevře Mendelovo muzeum, knihovnu a další prostory. Další letošní partner festivalu CTP otevře své tři venkovní areály Spielberk, Vlněna a areál Ponávka.

„Pomoct novým projektům na svět, zaštítit je v počátcích a následně v roli partnera pomáhat multiplikovat jejich dopady na cestovní ruch v Brně. Takto vnímám roli TIC BRNO,“

JANA JANULÍKOVÁ, ředitelka TIC Brno

Generálním partnerem je TIC BRNO, který stál u zrodu festivalu a spoluorganizoval uplynulé ročníky. Open House Brno se tak řadí k dalším významným městským festivalům, u jejichž zrodu TIC BRNO stál. „Pomoct novým projektům na svět, zaštítit je v počátcích a následně v roli partnera pomáhat multiplikovat jejich dopady na cestovní ruch v Brně. Takto vnímám roli TIC BRNO,“ vysvětluje ředitelka organizace Jana Janulíková. Koncept Open House založila v roce 1992 v Londýně Victoria Thornton. Síť Open House Worldwide sdružuje téměř pět desítek členských měst na šesti kontinentech. V České republice Brno a Prahu.

Pořádané festivaly každoročně oslovují více než dva miliony lidí po celém světě, jde o největší architektonickou akci svého druhu na světě. Brno je součástí této sítě od roku 2018. Již první ročník s 24 zapojenými budovami přilákal v dubnu 2018 přes osm tisíc návštěvníků. O rok později se zapojilo již 70 budov a objektů, které si prohlédlo na 20 tisíc návštěvníků. Za čtyři roky se na organizaci podílelo na tři sta dobrovolníků. Právě na spolupráci dobrovolníků je festival celosvětově postaven.

Do uspořádání loňského třetího ročníku již vstoupila pandemie. Organizátoři této překážky využili jako příležitosti a uspořádali jako vůbec první ze všech členských měst online festival. Ze svých jarních zkušeností čerpal festival ještě na podzim, kdy nový říjnový termín také narušila druhá koronavirová vlna. Online formou se Brno zapojilo i do listopadového celosvětového 48hodinového festivalu Open House Worldwide

zdroj: Lucie Pešl Šilerová, kreativní ředitelka OPEN HOUSE BRNO

Pět nových elektromobilů bude sloužit Centru paliativní péče Brno

Centrum paliativní péče na Zahradníkově může od pátku 26.března využívat pět nových elektromobilů. Budou sloužit především pracovníkům domácího hospice. Od dodavatele převzal vozidla náměstek primátorky Petr Hladík a Dan Zeman, ředitel Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, pod něž centrum spadá.

Centrum paliativní péče Brno provozuje poradnu pro paliativní péči, ambulanci paliativní medicíny a také domácí hospic. Tvoří ho deset zaměstnanců: tři lékaři, pět zdravotních sester, jeden sociální pracovník a jeden psychoterapeut. Od začátku letošního roku se tým staral o 65 pacientů, v současné době je jich 13. Dalších 30 pacientů využívá ambulantní péči. Samotné poskytování zdravotní péče v domácím prostředí je dostupné nepřetržitě. A právě pro tyto služby jsme se rozhodli pořídit elektromobily, které jsou pro tento typ práce a přejíždění po městě ideální. Zároveň jsou šetrné k životnímu prostředí,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík. 

Na nákup elektromobilů získalo Sdružení zdravotnických zařízení II Brno (SZZ II) dotaci, darem přispěly také městské společnosti a město. „Celkové náklady na pořízení elektromobilů a chytrých dobíjecích stanic byly 3,725 milionu korun. SZZ II získalo ze Státního fondu životního prostředí ČR dotaci ve výši 1,051 milionu korun, darem 800 tisíc korun přispěly společnosti SAKO Brno a Teplárny Brno. Zbytek, tedy 1,874 milionu korun, dofinancovalo město Brno ze svého rozpočtu,“ doplnil Petr Hladík.

Vážně nemocní lidé mohou díky odborné péči paliativního týmu strávit poslední měsíce nebo týdny svého života v domácím prostředí v blízkosti rodiny.“

DANIEL ZEMAN, Sdružení zdravotnických zařízení II Brno

SZZ II zahájilo provoz paliativního centra na Poliklinice Zahradníkova 4. března 2020. V první fázi začalo fungovat jako poradna paliativní péče. O měsíc později se na poliklinice otevřela také ambulance paliativní medicíny a od poloviny roku 2020 přibyla poslední služba – městský domácí hospic. „Vážně nemocní lidé mohou díky odborné péči paliativního týmu strávit poslední měsíce nebo týdny svého života v domácím prostředí v blízkosti rodiny. Náš tým tvoří lékař, sestra, sociální pracovník, terapeut a duchovní. Ti jsou k dispozici 7 dní v týdnu 24 hodin denně. Zájem o služby, především domácí hospice, narůstá a každý měsíc pomáhá tým dožít doma asi 30 pacientům. Jsem rád, že nám nové elektromobily pomohou v práci a zkvalitňování poskytovaných služeb,“ podotkl ředitel SZZ II Dan Zeman.

Dodavatelem vozidel Renault Zoe s nabíječkami smart wallbox se na základě výběrového řízení stala společnost Auto PokornýTa také zdarma zajistí polep elektromobilů a servis, jako je například výměna zimních pneumatik. 

zdroj: www.brno.cz
foto: Z. Kolařík, MMB

Kometa Brno sice v extraligovém play off skončila, ale radost jí udělali bývalí hráči v NHL

Kometa Brno sice nestačila v extraligovém Play off ve čtvrtfinálové sérii na Třinec, ale může mít alespoň radost ze svých bývalých hráčů. Ti totiž byli v noci ze čtvrtka na pátek hodně vidět v zápasech NHL.

Radim Zohorna podepsal smlouvu s Pittsburgh Penguins koncem dubna loňského roku. V noci ze čtvrtka na pátek si připsal premiérový start v dresu tučňáků a zároveň i první vstřelenou branku v nejslavnější hokejové lize světa.

Nejmladší z trojce bratrů Zohornů, kteří všichni brázdí led hokejových stadionů, se trefil v utkání Pittsburgh vs. Buffalo. Od začátku utkání byl ve svém premiérovém startu NHL hodně aktivní. Byl na ledě vidět a to nejen kvůli své vysoké postavě. V 17.minutě se krásnou ranou z první zapsal do historie utkání úvodní brankou tohoto zápasu. Šlo o první jeho střelu na branku a vyplynul z ní premiérový gól tohoto hráče v NHL. Tučňáci nakonec tento zápas vyhráli 4:0.

Střelecky byl vidět i další hráč, který sedával v šatně Komety Brno v mistrovské sezóně 2017/2018. Martin Nečas měnil skóre v utkání Columbus Blue Jackets vs. Carolina Hurricanes. Talentovaný útočník, který s hokejem začínal ve Žďáru nad Sázavou, dával branku na 2:1 pro hurikány. Nečas v rychlosti obkroužil branku a vystřelil puk do prostoru mezi tyčkou a betonem golmana Korpisala. Připsal si tak sedmý gól sezóny. Do statistik se zapsal i při rozhodující brance utkání. Přihrával totiž v prodloužení na rozhodující trefu zápasu Sebastianovi Ahovi. (4:3pp)

Radost z konečného stavu utkání měl i Libor Hájek. Obránce byl u toho když jeho Rangers zvítězily na ledě Philadelphia Flyers 8:3. Moravský obránce odehrál v utkání 16:39 a připsal si jeden plusový bod do statistiky +/-.

Aby těch dobrých zpráv z poza oceánu nebylo pro exbrněnské hráče málo, tak další se můžeme dočkat z pátku na sobotu. Rýsuje se totiž možnost, že talentovaný golman Lukáš Dostál si odbude premiéru v NHL. Vrabci na střeše zimního stadionu klubu St. Louis Blues si šuškají, že by mohl dostat premiérově šanci hájit branku Anaheim Ducks ve vzájemném měření sil.
Tak se nechme překvapit.

foto: ilustrační

© 2020 Televize Spolu, All Rights Reserved