Štítek: výstavba

Znojemská radnice provedla první krok k výstavbě parkovacího domu

ZNOJMO – Výstavba nového parkovacího domu v severní části náměstí Svobody, nebo v lokalitě bývalého sídla Městské zeleně ve vnitrobloku ulic Pražská, Boční a Dvořákova? To je otázka, kterou se město v uplynulých měsících aktivně zabývalo. Nechalo proto vypracovat skici parkovacího domu od pěti renomovaných architektonických kanceláří. Jako výhodnější byla vybrána lokalita nám. Svobody – sever.

Znojmo zatím svůj parkovací dům nemá, ale očekává, že se bude hojně využívat i kvůli rezidentnímu parkování, které v blízkém okolí funguje. Dalším důvodem je dlouhodobý nedostatek parkovacích míst v centru. Parkovací dům by tedy zvýšil komfort všem občanům i turistům, kteří se rozhodnou do centra vydat.

„Severní vstup do historického jádra města je dopravně velmi vytížený. Město zde vlastní pouze dva pozemky vhodné pro parkovací dům. Jako první možnou lokalitu jsme vytipovali lokalitu bývalého sídla Městské zeleně, tedy aktuálně volný pozemek mezi Agrodomem a Pražskou třídou. Skici jsme nechali zpracovat od renomovaných architektonických kanceláří. Následně je posoudila pracovní skupina pro územní rozvoj města Znojma, která doporučila v této lokalitě parkovací dům neumisťovat, a to z důvodu ne příliš kvalitního dopravního napojení a urbanismu, což zmiňovali i někteří autoři“, popisuje prvotní postup Jakub Malačka starosta města Znojma.

Z tohoto důvodu se rada města rozhodla nechat zpracovat architektonickou studii parkovacího domu v nové lokalitě, na stávajícím parkovišti v severní části nám. Svobody. Klíčovými výhodami této varianty je výrazně lepší dopravní napojení, větší kapacita parkování a v neposlední řadě městotvorný prvek – náměstí Svobody získá opět přesnější tvar. Územní plán navíc v této lokalitě s parkováním počítá.

Dle prvotního návrhu by měl mít parkovací dům pět podlaží, s celkovým počtem 298 stání. Příjezd by byl umožněn od začátku ulice Pražská, kde by došlo k rozšíření vozovky o jeden dopravní pruh, na což je v této lokalitě prostor. V přízemí domu je plánováno vybudovat technické zázemí, vyhrazená místa pro hendikepované nebo pro rodiče s dětmi v kočárku. Návrh počítá s vybudováním výtahu i schodiště. Odhadovaná investice činí 170 mil. korun bez DPH, v případě snížení o jedno patro by město ušetřilo asi 45 mil. korun. Jedná se o prvotní návrh, který se bude dále připomínkovat a upravovat.

„Když to zjednoduším, tak prověření lokality bylo prvním krokem ze tří k vybudování parkovacího domu. Chceme se rozhodnout na základě odborných dat, proto jsme také na dnešním jednání rady města přistoupili k druhému kroku, a to schválení zpracování dopravní studie a také studie na celkovou úpravu náměstí. Dopravní napojení budeme také řešit s Ředitelstvím silnic a dálnic, protože stavba bude napojena na komunikaci v jejich vlastnictví. Pokud tato data prokáží, že je lokalita pro výstavbu vhodná, přistoupíme ke zpracování projektové dokumentace a k samotné realizaci“, vysvětluje Jakub Malačka.

Skici parkovacího domu pro radnici vyhotovil znojemský architekt Jindřich Janíček, dvě pražské architektonické kanceláře, a to IXA a Pavlíček Hulín architekti, brněnská architektonická kancelář GAsAG a také znojemská architektonická kancelář ZNOJMOPROJEKT.

Jak vypadají jednotlivé návrhy, je k nahlédnutí  na webových stránkách města Znojma v sekci významné investiční projekty. O dalších krocích vás budeme informovat.

Zveřejněné skici jednotlivých architektonických kanceláří https://www.znojmocity.cz/parkovaci-dum/ds-1304/p1=97572

zdroj: Karolína Janečková / Město Znojmo

Město chystá výstavbu dopravního terminálu u hlavního nádraží

JIHLAVA – Jihlava se připravuje na výstavbu dopravního terminálu u hlavního vlakového nádraží.

Jihlavští zastupitelé souhlasili s předložením žádosti o finanční podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na výstavbu dopravního terminálu u hlavního nádraží ČD, která bude čerpána prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace. Jedná se o další z menších přestupních terminálů, který bude součástí budoucího systému přestupních uzlů krajského města. Součástí systému je také dopravní terminál Na Dolech, hlavním prvkem toho systému bude plánovaný komplexní Centrální dopravní terminál, který má vzniknout u městského vlakového nádraží.

V rámci projektu bude provedena rekonstrukce stávajícího přestupního uzlu, který bude spojovat vlakovou, městskou hromadnou a automobilovou dopravu v návaznosti na cyklisty a chodce. Po dokončení projektu bude u hlavního vlakového nádraží k dispozici moderní dopravní terminál tvořený kapacitní konečnou zastávkou MHD s točnou a odstavnými místy pro vozidla MHD, upravenou oboustrannou autobusovou zastávkou, novými zastávkami pro náhradní dopravu a novým zázemím pro řidiče MHD, včetně vhodného mobiliáře.

Na pobytovou plochu pro cestující bude upraven také stávající park, například se v něm změní cestní síť, a to i s ohledem na zasakování dešťových vod. Bezbariérově se upraví i přístupové chodníky k terminálu, místa pro přecházení, přilehlá veřejná prostranství i parkoviště na východní straně parku. Součástí projektu bude i obnova a přeložky trakčního trolejového vedení v prostoru točny MHD a nové veřejné osvětlení.

„Výstavba terminálu bude muset navazovat na rekonstrukci výpravní budovy, kterou připravuje Správa železnic. Kvůli tomu se uskuteční obě připravované etapy projektu současně,“

PETR RYŠKA náměstek primátorky Jihlavy pro oblast rozvoje

Stavba začne příští rok
V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace. Územní rozhodnutí by mělo být ještě v tomto roce, vydání stavebního povolení a vlastní realizace stavby se tedy předpokládá v příštím roce. Dopravní terminál u hlavního vlakového nádraží bude stát 22 milionů korun. Maximální dotace z IROP může dosáhnout až 90 % z celkových způsobilých výdajů.

zdroj a foto: Město Jihlava

© Televize Spolu, All Rights Reserved