Štítek: přehrada

Plumlovská přehrada získala nový bezpečnostní přeliv a vývar

OLOMOUCKÝ KRAJ – Povodí Moravy dokončilo práce na plumlovské přehradě. Vodní nádrž po rekonstrukci bezpečnostního přelivu a vývaru splňuje nové požadavky na zabezpečení vodních děl. Práce trvaly rok a půl, jejich cílem bylo zajistit bezpečný a spolehlivý provoz vodního díla i v případě desetitisícileté povodně.

Rekonstrukce se týkala bezpečnostního přelivu, vývaru a pravobřežního opevnění břehu. Modernizace těchto objektů zajišťuje bezpečné převedení transformované desetitisícileté povodně a zvyšuje úroveň bezpečného a spolehlivého provozu vodního díla. „Provedli jsme kompletní rekonstrukci přelivné zdi bezpečnostního přelivu, přespárování dlažby ve spadišti a na dně skluzu, kompletní rekonstrukci vývaru pod hrází, opravu opěrné paty a pomístní opravu pravobřežního opevnění. Smyslem provedených opatření bylo bezpečné převedení extrémních povodní a prodloužení životnosti plumlovské přehrady. Po osmdesáti letech bezproblémového provozu si nádrž tyto úpravy zasloužila,“ říká generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Rekonstrukce objektů si ve svém průběhu vyžádala i využití specifických postupů tak, aby se nádrž nemusela vypouštět a práce mohly probíhat „za provozu“. Kvůli pracím na skluzu a vývaru tak vodohospodáři převáděli vodu z nádrže do říčky Hloučely přes potrubí. „Abychom mohli provést stavební práce na funkčních objektech pod nádrží za plného provozu, položili jsme provizorní potrubí o délce 150 metrů, kterým jsme převáděli veškerou vypouštěnou vodu z nádrže až do prostoru za rekonstruované vývary tak, aby nedocházelo k zaplavení stavby. V srpnu jsme potrubí demontovali a průtok začali opět převádět manipulacemi přes spodní výpustě,“ vysvětluje Gargulák.

Kvůli bezpečnosti obyvatel pod hrází vodní nádrže byla v průběhu modernizace vodního díla částečně snížená hladina v nádrži. Rekreace na vodní nádrži však mohla probíhat i za snížené hladiny. V průběhu letních měsíců pak docházelo k poklesu hladiny nikoliv z důvodu probíhajících prací, ale z důvodu nedostatku srážek a nízkému přítoku do vodního díla. Přítok z důvodu sucha klesal v letních měsících až na hodnoty okolo 29 l/s, přičemž minimální zůstatkový průtok pod vodní nádrží, který musí Povodí Moravy udržovat z důvodu zachování života v řece činí 128 l/s, což je více než čtyřnásobek. 

Práce začaly v březnu 2021 a díky dobrému načasování trvaly jen do konce září 2022. Náklady na rekonstrukci činí cca 31 mil. Kč.

Zcela zásadní pro posuzování bezpečnosti vodních děl za povodní je bezpečné převedení návrhové povodně, která v minulosti u významných vodních děl byla na úrovni stoleté povodňové vlny a dnešní zpřísněné standardy jdou až na úroveň tisícileté povodňové vlny. Funkční objekty vodních děl pak dle aktuálních požadavků musí převést kontrolní povodňovou vlnu až na úrovni desetitisícileté povodňové vlny. „Například v roce 2006 se na vodní nádrži Vranov vyskytla tisíciletá povodeň dvakrát během tří měsíců. Ta pravděpodobnost, že k něčemu podobnému dojde, je opravdu malá, ale my s ní musíme počítat,“ doplňuje Gargulák. Přísná kritéria se netýkají pouze nových přehrad, ale uplatňují se také při rekonstrukcích současných děl. Podobné modernizace provedlo Povodí Moravy, s. p. v nedávné době např. na VD Bystřička, VD Opatovice, VD Boskovice, či VD Koryčany. 

Hlavní funkcí VD Plumlov je snižování povodňových průtoků a nadlepšování minimálních průtoků Hloučely pod vodním dílem v období sucha. Schopnost přehrady transformovat povodňové průtoky ohrožující níže položená města a obce je vzhledem k retenčnímu prostoru 1,784 milionu ma ploše povodí Hloučely pod VD Plumlov zásadní. 

zdroj: Povodí Moravy

Brněnská přehrada se připravuje na zimu

Po vydařené letní sezoně připravuje Povodí Moravy, s. p. Brněnskou přehradu na zimu. Dávkování síranu železitého i provoz aeračních věží byl ukončen na konci září a v půlce října bylo dokončeno také sklápění všech aeračních věží. V prosinci pak začne snižování hladiny v nádrži v závislosti na aktuálním vývoji počasí. 

Potápěči postupně sklopili všech 20 věží, které od 20. dubna až do konce září zajišťovaly provzdušnění vodního sloupce v Brněnské vodní nádrži. V průběhu zimního období budou aerační věže sklopeny na kótu 223,00 m n. m. a zajištěny směrem ke dnu. Kdyby věže zůstaly při snížené hladině přes zimu nad ledem, mráz by je zdeformoval a příští rok by se nedaly použít,“ vysvětluje důvod sklápění věží generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Dvacet aeračních věží v kombinaci s dávkováním síranu železitého brání na přehradě přemnožení sinic.

Opatření i v letošní sezóně prokázala svoji účinnost a zabezpečila požadovanou kvalitu vody pro rekreaci v Brněnské údolní nádrži. Kvalita vody ve všech koupacích lokalitách byla v průběhu celé sezóny hygieniky hodnocena jedničkou, tedy nejlepším stupněm.

V průběhu rekreační sezóny 2020 dávkovali vodohospodáři Povodí Moravy, s. p. na přítoku do nádrže také síran železitý, který srážel fosfor (hlavní živina pro sinice), který se tak do nádrže dostával jen v minimálním množství. „Velký vliv na kvalitu vody v nádrži má počasí, zejména výše přítoku. Přítoky do nádrže v letošní letní sezóně dosahovaly až trojnásobku průměru – z běžných 3-4 m³/s dosahovaly 11-12 m³/s. Díky tomu se voda v nádrži rychleji obměňovala. Zatímco v předchozích letech přálo suché a teplé počasí rozvoji sinic, v letošním roce společně s našimi opatřeními podpořilo dosažení rovnovážného stavu nádrže, kdy nepřevládly podmínky vhodné pro rozvoj toxických sinic, dodal Gargulák.

Vynaložené prostředky na realizaci opatření letos i v předchozích letech projektu nebyly určené na jednorázové vyčištění, ale na kontinuální dlouhodobou úpravu poměrů v nádrži v letním období kdy dochází k nadměrnému rozvoji sinic zejména z důvodu stále velmi vysokého množství člověkem produkovaných živin, které přitéká do nádrže.

Jihomoravský kraj, statutární město Brno a Povodí Moravy, s. p. společně realizují třetí etapu projektu „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži 2018 – 2022“. V rámci této etapy, jakožto celého projektu, je snaha udržet rovnovážný stav povrchových vod v údolní nádrži Brno, aby nebyly vytvořeny podmínky k masovému rozvoji toxických sinic. Realizovaná opatření spočívají ve srážení fosforu na přítoku do Brněnské přehrady, který je hlavní živinou pro sinice. Dále je v provozu aerační systém na hlavním jezeře, který pomáhá okysličovat vodu u dna a promíchává celý vodní sloupec, kdy okysličenou vodu z vrchních vrstev posunuje směrem ke dnu a tím ztěžuje životní cyklus sinic. 

Projekt „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“ byl zahájen již v roce 2010, kdy byl poprvé spuštěn aerační systém a provozováno dávkování na přítoku. V současné době probíhá již třetí etapa, která bude končit v podzimních měsících roku 2022. V současnosti byly zahájeny práce na přípravě další etapy opatření, která by měla bát zahájena v roce 2023.

zdroj a foto: Povodí Moravy, s. p.

Na Brněnské přehradě přibudou veřejné grily

Pandemie nového koronaviru způsobila řadu efektů. Jedním z nich je, že pravděpodobně více obyvatel České republiky stráví letošní rok „doma“. Brno je jedním z měst, které se snaží přilákat více návštěvníků a být atraktivní i pro místní obyvatele. Zřídí například další veřejné grily.

© Televize Spolu, All Rights Reserved