Rozšíření skupinového vodovodu pro vybrané obce na Šlapanicku

Po více než dvou letech práce byla dokončena II. etapa projektu Šlapanicko – posílení skupinového vodovodu. Patnáct členských obcí Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko tak získá jednak kvalitnější pitnou vodu, jednak zamezí problémům s jejím dostatečným zásobováním.

Smyslem projektu, který byl zahájen v září 2019, bylo rozšíření skupinovéhovodovodu Říčky o další obce směrem na jih, tzn. Blažovice, Prace, Kobylnice a Ponětovice. Zdrojem napájení je přitom nejen zdroj Říčky, ale i Brněnská vodárenská soustava. Poměr využití jednotlivých zdrojů bude záležet na jejich aktuální vydatnosti. Průměrná distribuce se předpokládá asi 1700 m3 /d respektive 3150 m3 /d v denním maximu.

Základním zdrojem pitné vody pro tento skupinový vodovod je zdroj Říčky I a II. V lokalitě Říčky I byl v rámci projektu vybudován nový hydrogeologický vrt HV 4 hloubky 218 metrů, který je vystrojený v celé délce AC zárubnicemi. Provedená čerpací zkouška trvající 21 dní potvrdila vydatnost vrtu 7,5 l/s a následné fyzikálně-chemické a bakteriologickomikrobiologické rozbory potvrdily výbornou kvalitu podzemní vody s parametry vody kojenecké s vyššími hodnotami iontů vápníku a hořčíku.

Celková délka vybudovaných vodovodních řadů je 17,5 km. Z této délky bylo položeno 6,5 km potrubí z tvárné litiny DN 200 a 11 km potrubí PE 100 RC DN 150 a DN 100. Při pokládce potrubí PE 100 RC DN 150 bylo ve vhodných lokalitách využito technologie pluhování. Délka takto uložených vodovodních řadů dosáhla 6 kilometrů.

V rámci projektu bylo vybudováno také šest vodojemů a to buď jako novostavby nebo v místech stávajících vodojemů, které již kapacitně a tlakově nevyhovovaly. Čtyři z těchto vodojemů byly provedeny monoliticky: VDJ Sivice 2 x 150 m3, VDJ Pozořice I 2 x 125 m3, VDJ Pozořice II 2 x 75 m3 a VDJ Prace 2 x 200 m3. Zbylé dva vodojemy VDJ Pozořice III 2 x 100 m3 a VDJ Tvarožná 2 x 100 m3 byly provedeny ze sklolaminátového potrubí. Dvě akumulační nádrže délky 17 metrů o průměru DN 3000 jsou spojeny čelní armaturní komorou délky 7,5 metrů.

Stavba v celkové hodnotě 175 miliónů Kč, z čehož Státní fond Životní prostředí poskytl 104 miliónů Kč, 5 miliónů Kč Jihomoravský kraj a zbytek, tedy 66 miliónů Kč, Svazek Šlapanicko, byla zahájena 2. září 2019 a dokončena 30. listopadu 2021. Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno 9. února 2022.

© Televize Spolu, All Rights Reserved