Štítek: pes

Poplatky za psy jsou ve Znojmě splatné do konce března

Poplatek za domácí mazlíčky je ve Znojmě jako každý rok splatný k 31. březnu. Výši poplatku určuje obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů.

Sazby poplatku naleznete na www.znojmocity.cz (úvodní strana, sekce Poplatky), případně ji sdělí pracovník úřadu (tel. číslo 515 216 307; bohunka.dehnerova@muznojmo.cz).

Osvobození od poplatku ze psů: Od poplatku ze psů je osvobozena osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. Osvobození od poplatku je potřeba doložit (např. průkazkou ZTP).

Úleva se poskytuje držiteli psa, který je poživatelem starobního, invalidního, vdovského či vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatelem sirotčího důchodu. Sazba poplatku v tomto případě činí za prvního psa 200,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč. Pokud je poplatník důchodce, který nedovršil 65 let, je třeba pro sníženou sazbu doložit důchodový výměr nebo potvrzení.

Sleva na poplatku se také poskytuje držiteli psa, který si psa převzal z útulku ve Znojmě. Sazba v tomto případě činí 100,- Kč.

Kde a jak poplatek uhradit
Správu poplatku vykonává Městský úřad Znojmo, finanční odbor. Uhradit poplatek ze psů lze osobně na pokladně MěÚ Znojmo, Obrokova 1/12 Znojmo, poštovní poukázkou, bezhotovostním převodem na účet č. 19-0000224741/0100 KB Znojmo, variabilní symbol (sdělí správce poplatku) nebo přes Portál občana Města Znojma.

zdroj: Město Znojmo
foto: ilustrační

© Televize Spolu, All Rights Reserved