Štítek: Pařezovice

S odkanalizováním Pařezovic mají pomoci dotace

V ideálním případě dotace ze Státního fondu životního prostředí a zbytek z rozpočtu města mají pokrýt náklady na výstavbu nové splaškové kanalizační sítě pro Pařezovice. Je totiž poslední z místních částí, které chybí napojení na splaškovou kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Investiční záměr na svém posledním zasedání posvětili vyškovští zastupitelé.

Vybudování kanalizace v místní části bylo podmíněno připojením Rychtářova a Lhoty. Pochopitelně se počítá s připojením ke stávající síti Vodovodů a kanalizací Vyškov. „V místní části evidujeme 13 trvale obydlených domů a několik desítek rekreačních objektů. Splaškovou vodu z trvale obydlených domů město dvakrát do roka vyváží, naopak rekreanti si likvidaci odpadních vod zajišťují sami. Společnost Vodovody a kanalizace Vyškov plánuje v příštím roce přetlakování vodovodního řadu, a obyvatelům tak umožní připojení na vodovodní síť. To nutně vyvolá zvýšenou produkci odpadních vod,“ konstatoval místostarosta Vyškova Josef Kachlík.

Odkanalizování Pařezovic by následovalo v dalším roce, tedy nejdříve roku 2022. „Definitivní harmonogram bychom předložili podle podmínek rozhodnutí o udělení dotace. Ochrana vodních zdrojů a budování kanalizací mívá dotační podporu až do 85 procent uznatelných nákladů,“ přiblížil vedoucí odboru životního prostředí Jiří Kutálek.

Ty se pohybují ve výši mezi 10 a 15 miliony korun, zatím není možné konkretizovat, jaká je kvalita podloží, jaký bude rozsah úpravy povrchů či do jaké hloubky dělníci potrubí uloží. „Po vypracování potřebné dokumentace budeme moudřejší,“ řekl místostarosta Vyškova.

Předpokládá se použití vysokopevnostního kanalizačního potrubí z PVC s vysokou rázovou odolností za mrazu. Vyvedené by bylo do čerpací stanice umístěné v nejnižším bodě Pařezovic a pokračovalo napojením na řad mezi Rychtářovem a Lhotou. Celkově jde o délku téměř 1,5 kilometru. „Když nám situace ještě povolovala vyrážet mezi lidi, při diskusi ve Starostovně obyvatelé Pařezovic jasně vyjádřili potřebu stavby kanalizace v místní části. Investici vnímáme jako dluh, jsem rád, že se nyní podařil další významný krok,“ prohlásil starosta Vyškova Karel Jurka.

Pařezovice leží v katastrálním území Lhota, v pásmu ochrany vodního zdroje Opatovické nádrže. Místní části mají společný osadní výbor, který městu předkládá návrhy týkající se jejich rozvoje. Pařezovičtí likvidují splaškové vody tak, že je svádějí do jímek na vyvážení. „Význam ekologické likvidace odpadních vod v dané lokalitě je s ohledem na navazující zdroj pitné vody v podobě Opatovické přehrady velký. Veškerá voda, která byla jakkoliv použita, je považována za vodu odpadní a musí být vyčištěna. Město Vyškov dlouhodobě zabezpečuje a dvakrát ročně platí vyvážení jímek z místní části,“ potvrdil místostarosta Kachlík.

Připomněl, že tamní dešťová kanalizační síť byla postavená v takzvané akci Z a není ukončená čistírnou odpadních vod.

© Televize Spolu, All Rights Reserved